Jsme spolehlivým partnerem ve správě dokumentů

Archivace dokumentů

VSTUPNÍ ANALÝZA DOKUMENTŮ

Na základě vstupní analýzy Vám navrhneme optimální řešení archivace (listinné i digitální), digitalizace dokumentů, bezpečné skartace a správy dokumentů. V případě potřeby navrhneme dlouhodobější, postupné nebo jiné možné varianty řešení.

Vstupní analýza firemních dokumentů: účetních a mzdových dokladů, advokátních spisů, smluv, výkresové dokumentace, zdravotní dokumentace apod. se provádí v prostorách naší společnosti nebo u klienta. Součástí je i elektronická evidence firemních dokumentů.

Dalším krokem je vypracování projektu optimálního řešení archivace, digitalizace, skartace nebo správy na základě analýzy a dle požadavků klienta.
Odborné zpracování dokumentů probíhá podle platného spisového řádu a v souladu s platnou legislativou.


DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ

V našem vlastním datovém uložišti s využitím nejnovějších technologií, operačních systémů, s vysoce spolehlivým zálohováním a se systémem pro správu dokumentů DMS (Document Management System) bezpečně uchováme Vaše dokumenty.

  • Řešení s podporou archivačního a skartačního řádu.
  • Důvěryhodné uložení dokumentů v souladu se zákony o účetnictví, dani z přidané hodnoty, sociálním zabezpečení, archivnictví a spisové službě.
  • Garantujeme důvěryhodnost a právní hodnotu elektronických dokumentů.
  • K dokumentům jsou připojeny veškeré atributy potřebné pro ověření pravosti.
  • S použitím technologie garantujeme zabezpečení archivovaných dokumentů před únikem dat a neoprávněným přístupem.

LISTINNÉ ÚLOŽIŠTĚ (SPISOVNA)

Nabízíme kompletní systém služeb komerční spisovny. Každému klientovi poskytneme individuální přístup dle jeho konkrétních požadavků a potřeb. Klienti tak mohou využít náklady na firemní prostory a lidské zdroje efektivněji než při archivaci listinných dokumentů.


Doprava

Bezpečná přeprava dokumentů je zajištěna našimi firemními vozidly. Vykládka dokumentů probíhá v zabezpečeném prostoru společnosti.

Vedení spisovny u klienta

Dané řešení Vám přinese výraznou úsporu nákladů. Zajistíme profesionální a odborný přístup. Zvýšíme kvalitu a péči o dokumenty.

Archivace ve spisovně

Prostory splňují stavebně, technické a bezpečnostní podmínky dle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, také jsou zajištěny mechanickým i elektronickým zabezpečovacím zařízením.